Stypendia naukowe i doktoranckie

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Poza stypendiami o charakterze socjalnym doktoranci mogą uzyskać dwa rodzaje świadczeń o charakterze naukowym

I.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE (może być przyznane zarówno doktorantom stacjonarnym,  jak i niestacjonarnym) przyznawane i wypłacane w oparciu o art. 199 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (dotacja celowa z budżetu państwa).

Stypendium to będą mogli otrzymać najlepsi doktoranci wyłonieni na podstawie rankingu osiągnięć.
Uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce nie może być więcej niż 30% doktorantów na danym wydziale.

30% uprawnionych ustala się osobno dla każdego kierunku studiów doktoranckich na podstawie listy rankingowej; odrębnie spośród doktorantów, którym przyznano stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 Ustawy oraz tych, którym tego stypendium nie przyznano (sumuje się przy tym tych doktorantów z doktorantami niestacjonarnymi).

Na pierwszym roku studiów doktoranckich

Na I roku studiów stypendium za wyniki w nauce może być przyznane doktorantom, którzy osiągnęli bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, wskazanym przez komisje rekrutacje, które przy wyborze doktorantów uprawnionych do stypendium uwzględniają:
- wyniki rozmowy kwalifikacyjnej bądź przeprowadzonego egzaminu wstępnego,
- średnią studiów pierwszego i drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
- aktywność naukową kandydata.

Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich
stypendium za wyniki w nauce może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
- uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
- wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
- wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
Kryteria przyznawania stypendium uwzględniać muszą specyfikę poszczególnych kierunków studiów doktoranckich oraz:

  1. liczbę i charakter publikacji,
  2. udział w konferencjach naukowych i inne formy upowszechniania wyników badań naukowych,
  3. opinię opiekuna naukowego (promotora) o postępach w badaniach naukowych i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  4. działalność w kołach i organizacjach naukowych,
  5. ocenę prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych.

Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest „z urzędu” – bez konieczności składania wniosku przez doktoranta.

Ze względu na brak podstaw (opracowanych kryteriów) do ustalenia uprawnionych do stypendium naukowego na starszych latach studiów doktoranckich, w roku akademickim 2006/2007 stypendia te mogą zostać przyznane jedynie doktorantom przyjętym na I rok studiów doktoranckich – w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego.

II.

STYPENDIUM DOKTORANCKIE (może być przyznane tylko doktorantom stacjonarnym) przyznawane i wypłacane w oparciu o art. 200 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z funduszy na działalność dydaktyczną.

Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich – w roku akademickim 2006/2007 jest to kwota 1044 zł miesięcznie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25.05.2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich, stypendium przyznawane jest na rok akademicki (nie semestr) - § 10 ust. 1. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa oznacza to rok akademicki rozpoczynający się 1 aździernika, a kończący 30 września.

Zaznaczyć jednak trzeba, że decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje rektor (art. 200 ust. 3 Ustawy) na wniosek doktoranta zaopiniowany przez dziekana wydziału. Decyzja o przyznaniu stypendium podejmowana jest w oparciu o będące w dyspozycji środki przeznaczone na ten cel na wydziale.

Stypendium doktoranckie jest świadczeniem o charakterze fakultatywnym, co oznacza, że rektor (dziekan) MOŻE je przyznać, ale nie jest to obligatoryjne.

Stypendium doktoranckie na I roku może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre i dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Na latach wyższych stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał bardzo dobre i dobre wyniki egzaminów objętych planem studiów, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej oraz szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
Doktorant pobierający stypendium może wykonywać pracę zarobkową WYŁĄCZNIE w niepełnym wymiarze czasu pracy, po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika studiów doktoranckich. Wykonywanie pracy nie może kolidować z obowiązkami wynikającymi z programu studiów.