Samorządy wydziałowe

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów wybory do Samorządów Wydziałowych odbywać się będą do dnia 30 marca 2007 roku w formie zebrań wyborczych organizowanych odrębnie dla poszczególnych lat studiów doktoranckich lub poszczególnych kierunków studiów doktoranckich.
W skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów danego wydziału wchodzić będą (zgodnie z § 23 Regulaminu):

  1. przedstawiciele Doktorantów wydziału wybrani przez Doktorantów wydziału w wyborach bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.
  2. przynajmniej jeden przedstawiciel każdego roku, każdego studium doktoranckiego działającego na wydziale.

Wybory przeprowadzane będą w oparciu o przepisy Regulaminu Samorządu Doktorantów i uchwalonej w dniu 13.10.2006 roku Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS.

Wybory będzie przeprowadzała Tymczasowa Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów (TUKWSD), która do dnia 30 grudnia 2006 r. podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów na poszczególnych latach każdego studium doktoranckiego lub na danym kierunku, a także ustali termin wyborów oraz kalendarz wyborczy.

Kalendarz wyborczy będzie zawierał: 

TUKWSD ogłasza kalendarz wyborczy nie wcześniej niż 30 dni i nie później na 14 dni przed dniem zebrania wyborczego.

TYMCZASOWE ORGANY WYDZIAŁOWE SAMORZĄDU

Zgodnie z § 47 ust. 6 Regulaminu:
Do czasu powołania wydziałowych organów Samorządu Doktorantów ich uprawnienia wykonują na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez TRUSD wskazani w nim Doktoranci danego wydziału, a tam, gdzie zostały dotychczas powołane organy przedstawicielskie Doktorantów wydziału – te organy.

 

We wszystkich sprawach dotyczących doktorantów i studiów doktoranckich na danym wydziale prosimy o kontakt z w/w pełnomocnikami.

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W RADZIE WYDZIAŁU:

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu UMCS doktoranci posiadają co najmniej jednego przedstawiciela w każdym z organów kolegialnych Uniwersytetu.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału dokonuje wydziałowy organ uchwałodawczy Samorządu Doktorantów.

W związku z tym, że na podstawie § 47 ust. 6 Regulaminu do czasu dokonania wyboru organów samorządu wydziałowego ich rolę pełnią pełnomocnicy TRUSD, to oni (zastępując samorząd wydziałowy) dokonują wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału w roku akademickim 2006/2007. (podstawa prawna: § 24 ust. 2 w zw. z § 47 ust. 6 Regulaminu i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)