Rekrutacja

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji.

Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

Warunki rekrutacji uchwala Senat i podaje do publicznej wiadomości. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów. Komisje podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.

Informacji o rekrutacji są dostępne w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.