Informacje ogólne

Studia doktoranckie trwają cztery lata i są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. Studia stacjonarne są bezpłatne. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala Rektor. Na rok akademicki 2006/2007 opłata roczna wynosi 2100zł.

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji.

Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

Warunki rekrutacji uchwala Senat i podaje do publicznej wiadomości. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów. Komisje podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.

Szczegóły funkcjonowania poszczególnych studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki doktorantów określają regulaminy studiów doktoranckich dostępne u kierowników studiów lub na stronach internetowych wydziałów.

Informacji o rekrutacji są dostępne w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

WYKAZ STUDIÓW DOKTORANCKICH U.M.C.S.

 

Wydział
Studia doktoranckie w zakresie
Kierownik Studiów Doktoranckich
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Biologii
Prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
Instytut Biologii, pokój 317 A,
tel.
(081) 537-59-36
Geografii
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk,
Zakład Geologii i Ochrony Litosfery,
tel.
(081) 537 50 23
Wydział Chemii
Chemii
Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz,
Zakład Metod Chromatograficznych, pokój 208,
tel. (081) 537-55-45
Wydział Ekonomiczny
Ekonomii
Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk,
Instytut Zarządzania i Marketingu, pokój 504,
tel.
(081) 537-51-58
Wydział Filozofii i Socjologii
  • Filozofii
  • Nauki o
    poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Zbysław Muszyński,
Zakład Logiki i Metodologii Nauk,
pokój 1013,
tel. (081) 537-54-84
Wydział Humanistyczny
Historii
Prof. dr hab. Małgorzata Willaume,
Instytut Historii, pokój 323,
tel. (081) 537-26-78
Językoznawstwa i literaturoznawstwa
dla mgr filologii polskiej
dr hab. Dariusz Trześniowski,
Instytut Filologii Polskiej,
tel. (081) 537-26-92
Językoznawstwa i literaturoznawstwa
dla mgr neofilologii*
Prof. dr hab. Artur Blaim,
Instytut Anglistyki, pokój 525,
tel. (081) 537-26-35
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fizyki
Prof. dr hab. Ryszard Taranko,
Instytut Fizyki, pokój 315,
tel. (081) 537-62-43
Matematyki
Prof. dr hab. Stanisław Prus
Instytut Matematyki, p. 226
tel. (081) 537-61-65
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Pedagogiki
dr hab. Andrzej Węgliński,
Wydział Pedagogiki i Psychologii, pok. 18A, tel. (081) 537-63-40
Wydział Politologii
Nauk o polityce
dr hab. Agnieszka Pawłowska,
Wydział Politologii, pokój 207,
Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
tel. (081) 532-42-78, 79 w.127
Wydział Prawa i Administracji
Prawa
Prof. dr hab. Marek Mozgawa,
Instytut Prawa karnego, pokój 522,
tel. (081) 537-52-50
 

* Studia doktoranckie dla mgr filologii: angielskiej, germańskiej, romańskiej, słowiańskiej.